PT2017DZ

Dem_make Dem_model Dem_ccm Dem_submodel Year Dem_streetname Notes
Kawasaki KLR 650 -- 2008 --  
Kawasaki KLR 650 E 2008 KL650  
Kawasaki KLR 650 -- 2009 --  
Kawasaki KLR 650 E 2009 KL650  
Kawasaki KLR 650 E 2010 KL650  
Kawasaki KLR 650 E 2011 KL650  
Kawasaki KLR 650 E 2012 KL650  
Kawasaki KLR 650 E 2013 KL650